ความชื่นชอบในการแก้ปัญหา

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

สหประชาชาติกระชับสากล

จอห์น ไวล์ กรุ๊ป ส่งเสริมและปฏิบัติตามหลักการ 10 ข้อของข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ

ข้อตกลกแห่งสหประชาชาติได้ถูกริเริ่มขึ้น เพื่อเชิญชวนให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ
โดยมีประเด็นหลัก 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องสิทธิมนุษยชน เรื่องแรงงาน เรื่องสิ่งแวดล้อม และ เรื่องการต่อต้านการทุจริต

สิทธิมนุษยชน
1. องค์กรธุรกิจควรสนับสนุนและเคารพในการปกป้องกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และ;
2. เชื่อมั่นได้ว่าองค์กรจะไม่กระทำความผิดด้านสิทธิมนุษยชน

แรงงาน
3. องค์กรธุรกิจควรสนับสนุนเสรีภาพของสมาคมและให้การรับรองผลของการเจรจาต่อรองของสมาคม;

4. องค์กรไม่มีการกดขี่และบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ;
5. องค์กรไม่มีการใช้แรงงานเด็ก และ;
6. องค์กรไม่มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและการปฏิบัติงาน

สิ่งแวดล้อม
7. องค์กรธุรกิจควรสนับสนุนนโยบายการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม;
8. องค์กรริเริ่มทำกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ;
9. สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การต่อต้านการทุจริต
10. ธุรกิจควรดำเนินงานโดยปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบรวมทั้งการข่มขู่บังคับและการติดสินบน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ Beijer-Ama code of conduct

ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีจริยธรรมของผู้ขาย – Sedex

Sedex มีจุดมุ่งหมายหลัก 2 ข้อ คือ:
a. การสอบถามและการรับรองของผู้ขาย และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
b. เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านจริยธรรมของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

Sedex
ให้บริการกับสมาชิกด้วยฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยสำหรับการจัดเก็บและการเผย
แพร่ข้อมูล 4 ประการ ดังนี้ ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ด้านมาตรฐานแรงงาน
ด้านความซื่อสัตย์ของธุรกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม

Sedex ไม่ได้เป็นผู้กำหนดค่ามาตรฐาน
และไม่ได้เป็นอนุมัติหรือรับรองนโยบายและมาตรฐานต่างๆ การเป็นสมาชิกของ
Sedex นั้นแสดงถึงความตั้งใจของ บริษัท จอห์น ไวล์
ในการเผยแพร่และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยในการจัดการและปรับปรุงมาตรฐานด้า
นจริยธรรมของห่วงโซ่อุปทาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.sedexglobal.com